Chair   of the University Council:

LI   Jiang

Vice   Chairs of the University Council:

YU    Tao

SHI   Jianyong

LU   Jiahua

ZHU   Xiaoqing

Members   of the University Council:

LI   Jiang

YU   Tao

SHI   Jianyong

LU   Jiahua

ZHU   Xiaoqing

WANG   Yansong

XIA   Chunming

Chair   of the Commission for Discipline Inspection:

LU   Jiahua

President:

YU   Tao

Vice   Presidents:

ZHU   Xiaoqing

YAO   Xiuping

WANG   Yansong

XIA   Chunming